Werkwijze

In het dagelijks leven, zakelijk of privé komen, zijn conflicten niet altijd te vermijden. Daar vindt u in de regel wel een oplossing voor. Maar soms is het verstandig of zelfs noodzakelijk juridische hulp te roepen. Zoals bij een echtscheiding, ontslag of wanprestatie: zaken waarbij de emoties hoog kunnen oplopen.

Uw belang staat voorop. In een oriënterend gesprek wordt een juridische inschatting gemaakt en worden de voor- en nadelen van  verschillende oplossingen met u besproken. Is een procedure onvermijdelijk, dan wordt deze met de nodige voortvarendheid gevoerd om zo het recht aan uw kant te krijgen.

Echtscheiding

In het geval van echtscheidingen speelt mediation een steeds belangrijker rol binnen de advocatuur. Immers, proberen overeenstemming te bereiken verdient toch altijd de voorkeur boven een conflictsituatie en vaak is dat, zeker wanneer er kinderen bij betrokken zijn, een belangrijke beweegreden om voor een mediator te kiezen. Bovendien kan de voor beiden pijnlijke gang naar de rechtbank op die manier worden voorkomen en kan de zaak schriftelijk worden afgedaan. Voorwaarde hierbij is natuurlijk wel dat beide partijen de wil hebben om er samen uit te komen. Is dat niet het geval, dan is de aangewezen weg dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt.

Ontslag

Kwam het vroeger vaak voor dat iemand zijn hele werkzame leven in dienst was van dezelfde werkgever, tegenwoordig is dat niet meer zo vanzelfsprekend. Reorganisaties met gedwongen ontslagen en een “gouden handdruk” betekenen niet voor iedereen de juiste oplossing. Ook in het geval van een ontslagprocedure bent u gebaat bij een gedegen behartigen van uw belangen.

Wanprestatie

Overeenkomsten moeten worden nagekomen. Degene die dat niet vindt en zijn verplichtingen niet nakomt, pleegt wanprestatie. Daartegen kunt u natuurlijk optreden door bij de rechter ontbinding en schadevergoeding te vorderen. Dan blijkt er echter in veel gevallen dat de andere partij de overeenkomst anders heeft geïnterpreteerd dan u. Het is beter dit soort geschillen te voorkomen door vooraf de gemaakte afspraken helder op schrift te laten stellen. Wij zijn u daarbij graag van dienst, of het nu gaat om een handelstransactie of een particulier belang.

Handelsrecht

Rechtsgebieden waarmee vooral de ondernemer te maken krijgt zoals ondernemingsrecht, geschillen over eigendom, uitleg van overeenkomsten, onrechtmatige daden en de daarop gebaseerde aansprakelijkheid, faillissement zijn samen te vatten onder de noemer handelsrecht.

In vrijwel alle zaken waarin geprocedeerd wordt is de bijstand van een advocaat vereist. Wij zien het als onze opdracht, door het geven van relevante en tijdige juridische adviezen vooraf, de zaken in goede banen te leiden en op te lossen. Op deze wijze kunnen, tijdrovende en kostbare gerechtelijke procedures worden voorkomen.

Helaas is het in sommige gevallen toch noodzakelijk om het initiatief te nemen tot een gerechtelijke procedure of misschien wordt u gedagvaard door de wederpartij.  Ook in dat geval zijn wij in staat u op deskundige wijze bij te staan.

Incasso

Indien de betaling door een debiteur achterwege blijft is het in eerste instantie aan de ondernemer om in actie te komen. Aan de debiteur wordt in de regel eerst een betalingsherinnering gestuurd wellicht gevolgd door een tweede herinnering of door een betalingssommatie. Indien ook na deze inspanningen blijkt dat er niet wordt betaald kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven. Wij hebben jarenlange ervaring met de inning van vorderingen. In de praktijk blijkt dat een sommatiebrief van een advocaat, met daarin de mededeling dat aanspraak wordt gemaakt op incassokosten en de vordering zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, voor veel nalatige debiteuren aanleiding is alsnog tot betaling over te gaan. Mocht dit laatste niet het geval blijken, dan gaan wij over tot dagvaarding, eventueel gecombineerd met beslaglegging onder de debiteur.

Strafrecht

De kans dat u in een strafrechtelijke procedure verwikkeld raakt, is over het algemeen niet zo groot. Maar toch, de mogelijkheid bestaat dat er een verdenking tegen u ontstaat. Voorts kunt u het slachtoffer van een misdrijf worden. In beide gevallen wordt u geconfronteerd met een ingewikkeld staatsapparaat. Als u wordt verdacht van een strafbaar feit kunt u te maken krijgen regelingen omtrent verhoor, vrijheidsbenemende dwangmiddelen, dagvaarding en tenlastelegging, bewijs, alsmede de gang van zaken ter zitting. Als slachtoffer van een misdrijf heeft u de mogelijkheid om te proberen de geleden schade met eventueel smartengeld vergoed te krijgen. Indien u onverhoopt in deze moeilijke omstandigheden komt te verkeren, zal er behoefte zijn aan juridische steun en advies. Wij staan u dan graag met raad en daad ter zijde.